Privacy verklaring

KimCo kinder- en jeugd breincoach gevestigd aan Dukaat 64, 5283PL Boxtel is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar coachees.
Kim van Weelden is de Functionaris Gegevensbescherming van KimCo kinder- en jeugd breincoach.
Zij is te bereiken via www.breincoachkim.nl of tel. 06-28822018.


 Persoonsgegevens die wij verwerken:


U verstrekt vrijwillig bij de intake uw persoonsgegevens aan ons. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij bij de intake verwerken:
- Voor- en achternaam kind*
- Geslacht kind*
- Geboortedatum kind*
- Adresgegevens kind*
- Telefoonnummer ouder(s)/voogd(en)
- E-mailadres ouder(s)/voogd(en)
- School en groep kind*
- Gezondheid en ontwikkeling kind bij intake of gedurende     sessies*
- Overige persoonsgegevens van kind of uzelf, die u actief          verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 *Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken omdat het kinderen betreft jonger dan 18 jaar.


 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:


KimCo kinder- en jeugd breincoach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het coachen van uw kind.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om  
   onze  dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Het afhandelen van de betaling en het facturatieproces.
- Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


 Geautomatiseerde besluitvorming:


 KimCo kinder- en jeugd breincoach neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KimCo kinder- en jeugd breincoach) tussen zit.


 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:


KimCo kinder- en jeugd breincoach bewaart de persoonsgegevens volgens de wettelijke termijn in een afgesloten clientdossier gedurende 15 jaar, de financiële administratie 7 jaar en de agenda 5 jaar. Het client dossier bevat NAW gegevens, BSN nummer, intakeformulier, resultaten sessies en evaluatie.


 Delen van persoonsgegevens met derden:


KimCo kinder- en jeugd breincoach verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder daarvoor toestemming van de coachee of van u te hebben ontvangen, tenzij het een wettelijke verplichting betreft.


 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan KimCo kinder- en jeugd breincoach zich dient te houden (bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KimCo kinder- en jeugd breincoach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u te geven.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar www.breincoachkim.nl
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
KimCo kinder- en jeugd breincoach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:


KimCo kinder- en jeugd breincoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via www.breincoachkim.nl